Friday, September 11, 2009

رفتارهای وحشیانه با زندانی سیاسی ارژنگ دودی

رفتارهای وحشیانه با زندانی سیاسی ارژنگ دودی

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی با زندانی سیاسی ارژنگ دودی

بنابه گزارش رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج،زندانی سیاسی این بند تحت فشارها و اذیت وآزارهای مستمر مامورین ولی فقیه قرار دارند.
در طی هفته های اخیر فشارها و اذیت وآزارها را علیه زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهردشت کرج شدت یافته است . زندانیان سیاسی با یورشها ،انتقال به بند 1 معروف به آخر خطیها ،قرار دادن زندانیان در زیر آفتاب شدید و گرمای زیاد به مدت چند ساعت ،تخریب و ضبط حداقل وسائل شخصی زندانیان ،عدم درمان ، چندین برابر ظرفیت بند زندانی در آن قرار دادند،کاهش شدید مواد غذائی به لحاظ کمی و کیفی که زندانیان قادر به مصرف آن نیستند، نبود امکانات بهداشتی که در صورت شیوع هر بیماری جان زندانیان را در معرض تهدید جدی قرار میدهد و مواد متعدد دیگر.
در آخرین برخوردهای غیر انسانی ،زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز شنبه 14 شهریور ماه توسط نبی الله فرج نژادی معاون حفاظت اطلاعات که از شکنجه گران زندان گوهردشت کرج است همراه با تعدادی از مامورین حفاظت به سلول وی یورش بردند و با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی او را مورد اهانت و بدرفتاری قرار دادن. فرج نژاد با لحنی لمپنانه و تحقیر آمیز خطاب به آقای داودی گفت:«بزکشد می کنم و می بریمت».آقای داودی تا به حال در آمارگیری زندان که برای توهین و تحقیر زندانیان سیاسی بکار برده می شود شرکت نکرده است .او همچنین به دلیل وضعیت جسمی قادر به شرکت در چنین آمارهای که هدف از آن مورد تحقیر و توهین قرار دادن زندانیان سیاسی است ،نیست. ولی در روزهای اخیر به هر بهانه ای زندانیان سیاسی را تحت فشار و اذیت وآزار قرار میدهند.
یورشهای وحشیانۀ و اذیت و آزار و انتقال زندانیان سیاسی به دستور وزارت اطلا عات صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان،نبی الله فرج نژاد معاون حفاظت و اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان به اجرا در می آید.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی ارژنگ داودی در آبان ماه 82 دستگیر و 16 ماه بعد توسط حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگین و غیر انسانی 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد ولی هیچوقت به او کتبا اعلام نشد. علیرغم گذشت سالها از بازداشت او هنوز حکم قطعی وی نامشخص می باشدو در انتظار تشکیل دادگاه بسر می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از وجدانهای بیدار و انساندوستان جهان برای پایان دادن به جنایتهای روزانه در زندانهای قرون وسطائی ولی فقیه علی خامنه ای استمداد می طلبد

20 شهریور ماه برابر با 11 سبتامبر 2009

وضعیت زندانیان سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر