Thursday, September 24, 2009

حرافی احمدی نژاد در سالنی با صندلیهای خالی

حرافی احمدی نژاد در سالنی با صندلیهای خالی

جعفر پویه

توفان خروش جنبش آزادیخواهانه مردم ایران مرزهای ملی را درنوردید و در روز گذشته در نیویورک اجازه عرض اندام به گماشته حقیر ولی فقیه را نداد. حضور پر تعداد و مصمم هزاران ایرانی که پژواک صدای آزادیخواهی مردم ایران را انعکاس می دادند، میادین و خیابانهای اطراف سازمان ملل را در برگرفت و سالن مجمع عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد. قبل از سخنرانی محمود احمدی نژاد، رییس دولت کودتایی متقلب، بسیاری از هیاتهای سیاسی در سالن حضور نداشتند و با شروع یاوه سراییهای گماشته ولی فقیه، بقیه هیاتهای حاضر در جلسه نیز یکی پس از دیگر سالن را ترک کردند. کار به جایی رسید که در نیمه کار تقریبن محمود احمدی نژاد برای سالن و صندلیهای خالی حرف می زد

هرچند کشورهایی همچون کانادا از قبل اعلام کرده بودند که به نشانه اعتراض به سخنرانی محمود احمدی نژاد جلسه را ترک خواهند کرد اما کشورهای بسیاری با توجه به حضور پر تعداد ایرانیانی که یک صدا علیه رژیم و محمود احمدی نژاد شعار می دادند، تحت تاثیر جو اعتراضی قرار گرفته و تحت عناوین گوناگون جلسه را ترک کردند

در تاریخ اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل کم سابقه است که چنین جمعیت عظیمی در مخالفت به حضور هیات سیاسی یکی از کشورهای عضو در مقابل آن تجمع کند. خشم و خروش ایرانیانی که از شهرها و کشورهای مختلف به نیویورک آمده بودند بدون توجه به صف بندیها و خط کشیها، یک پارچه هیات سیاسی رژیم شکنجه ضد مردمی، سرکوبگر و متجاوز به زندانیان را زیر ضرب شعارهای کوبنده خود گرفت و باعث شد تا چشم جهانیان بیش از گذشته به واقعیت داخل کشور و خواسته های مردم آن دوخته شود

جمعیت به خوبی توانست در حمایت از جنبش قهرمانانه مردم ایران رسالت خود را به انجام برساند و پژواکی پر طنین از صدای آنان باشد. حال دیگر مردم داخل کشور به خوبی می دانند که ایرانیان تبعیدی در حمایت از جنبش قهرمانانه آنان اندکی فروگذاری نمی کنند و با هر وسیله ای که ممکن باشد حمایت از آنان را به انجام می رسانند. محمود احمدی نژاد به عنوان گماشته ولی فقیه رژیم و رییس دولت کودتایی و هیات همراه او نیز با چنان موجی از انزجار روبرو شدند که بیش از همه انعکاس آن را در سالن سخنرانی مجمع عمومی توانستند ببینند

فرصت عرض اندام و یاوه بافی و هذیان گویی در صحنه بین المللی از فرستاده استبداد مذهبی حاکم و ولی فقیه آن توسط ایرانیان تبعیدی گرفته شد تا سهم خود از ورشکسته کردن رژیم ددمنش و ضد مردمی جمهوری اسلامی را به انجام برسانند