Wednesday, September 9, 2009

جان شاهدان و منابع اطلاعاتی در خطر است

جان شاهدان و منابع اطلاعاتی در خطر است

سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان

نابودی اسناد و مدارک، اقدام جدید رژیم جمهوری اسلامی برای مسکوت نگه داشتن جنایاتش
18 شهريور 1388

هشدار: جان شاهدین و منابع اطلاعاتی در خطر است
اهداف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حمله به مراکز جمع آوری اسناد کشتار و شکنجه حوادث اخیر را میتوان بطور مختصر اینچنین برشمرد:
- جلوگیری از انتشار اسناد و مدارک
- دسترسی به نام و مشخصات و منابع اطلاعاتی
- نابودی مدارک
- تلاش برای دستگیری و به همکاری کشاندن شاهدین و منابع اطلاعاتی، به نحوی که در دادگاه های نمایشی، حرف خود را انکار و سناریوهای پیش ساخته رژیم را بازخوانی و تکرار کنند.
- تلاش برای حذف، از صحنه خارج کردن و کشتن بی سر و صدای آندسته از شاهدین و منابع اطلاعاتی که حاضر به همکاری نباشند.
- سخت کردن شرایط زندگی برای شاهدین و منابع اطلاعاتی و خانوادهای آنها به نحوی که ناگزیر به ترک کشور شوند.
- قدرت نمائی و ترساندن دیگر افرادی که کم کم حاضر شده بودند به عنوان شاهد و قربانی شکنجه و تجاوز به سکوت خود پایان دهند.

این اقدام رژیم به خوبی نشان میدهد که در چهارچوب این نظام امکان هیچگونه دادخواهی نبوده و نیست و آنانکه این توهم را می پراکنند نیز باید امید و اتکاء خود به این نظام و قانون اساسی آن را کاملا قطع کنند


چگونگه میتوان حفظ اسناد و مدارک ومنابع اطلاعاتی و شاهدین را تضمین کرد؟
- نباید به ارگان های رژیم جمهوری اسلامی اعتماد کرد و این اطلاعات را در اختیار آنان قرار داد.
- برای آنکه بتوان از این اسناد بر علیه رژیم استفاده کرد، باید آنها را در چندین نسخه کپی و در مکان های مختلف و نزد افراد مختلف نگه داری نمود.
- باید نسخه ای از این اسناد را در اختیار سازمان های حقوق بشری در خارج کشور قرار داد تا در صورت لزوم از آن طریق برای انتشار اسناد اقدام نمود و از جان و امنیت منابع اطلاعاتی و شاهدین حفاظت کرد.