Tuesday, September 8, 2009

روز قدس را به روز عزای رژیم کودتاچی تبدیل کنیم

روز قدس را به روز عزای رژیم کودتاچی تبدیل کنیم

دیگر برای آزادی قدس تظاهرات نمی کنیم، برای آزادی خودمان تظاهرات می کنیم. برای رساندن صدای برادر و خواهری که مورد تجاوز قرار گرفتند، برای کسانی که شکنجه شدند، برای کسانی که به شهادت رسیدند و مخفیانه به خاک سپرده شدند