Thursday, September 17, 2009

انتقال یکی دیگر از زندانیان سیاسی به سگدونی گوهردشت کرج

انتقال یکی دیگر از زندانیان سیاسی به سگدونی گوهردشت کرج

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

انتقال یکی دیگر از زندانیان سیاسی به سگدونی زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی افشین بایمانی با یورش مامورین حفاظت و اطلاعات به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به بند آخر خطیها منتقل گردید
در راستای موج جدید یورشها فشارها ، اذیت و آزارها و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی بی دفاع بند 4 زندان گوهردشت که بلا وقفه ادامه دارد. پاسداران حفاظت و اطلاعات ولی فقیه علی خامنه ای به اعمال غیر انسانی خود علیه زندانیان سیاسی ادامه می دهند . روز سه شنبه 24 شهریور ماه با یورش مامورین حفاظت و اطلاعات به سلول زندانی سیاسی افشین بایمانی، او را با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی از سلول خارج کردند و به سلولهای انفرادی( سگ دونی) بند 1 معروف به بند آخر خطیهامنتقل کردند. این یورش توسط کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس معاون حفاظت واطلاعات و تعدادی از پاسدارهای آنها صورت گرفت. کرمانی و فرجی نژاد از شکنجه گران قصی قلب و جنایتکاری هستند که زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را هدف جنایتهای خود قرار میدهند.در حال حاضر آقای بهروز جاوید طهرانی و منصور اسالو در بند 1 بسر می برند که در روزهای اخیر شاهد درگیریهای خونین بود.
زندانیان که به سلولهای انفرادی که پاسدار بندها به آنها سگ دونی می گویند منتقل می شوند تحت شکنجه های جسمی طاقت فرسایی قرار می گیرند که از جملۀ آنها ؛ شکنجه با انواع باتونها و همچنین باتون برقی برای مدت طولانی و بصورت متناوب، مدتها با دستبند از پشت و پابند در سلول رها کردند، 2 بار در طی 24 ساعت حق استفاده از سرویس بهداشتی ،به حداقل رساندن غذای زندانی ،عدم استحمام به مدت طولانی، از دارو و درمان محروم کردن زندانی ،قطع تمامی ارتباطات او با خانواده و موارد متعدد دیگر

از طرفی دیگر زندانیان سیاسی را که در یک سلول هستند از هم جدا می کنند و به حسینیه بند منتقل می کنند که تا به حال آقایان حمید و اصغر بنازاده را به حسینیه بند منتقل کردند و فشارها و تهدیدات علیه سایر زندانیان سیاسی برای جدا کردن آنها شدت یافته است همچنین زندانی سیاسی منصور رادپور تحت فشار و تهدید قرار دارد که باید به حسینیه بند برود.حسینیه بند به هر لحاظی دارای شرایط بسیار بدی است که از جملۀ آنها ؛ چند برابر ظرفیت حسینیه زندانی در آن قرار داده اند و زندانی بصورت کتابی کنار هم استراحت می کنند و فضای تحرک از آنها سلب شده است،وضعیت بهداشتی آن اسف بار است و شپش و سایر جانوران در آن بی داد می کند و فاقد هرگونه امکانات است . زندانیان زمین خواب هستند و تعدادی از آنها از افراد خطرناک و معتاد می باشند. با جدا کردن زندانیان سیاسی از هم آنها را در معرض حملات باندهای مافیایی که توسط پاسداران مسئول زندان هدایت می شوند و هم جان آنها را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
یورشها انتقال به سلولهای انفرادی اذیت و آزارها و محدودیتها بدستور وزارت اطلاعات صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان و محمود مغنیان رئیس بند 4 به اجرا در می آید.
پس از تکذیب جنایتهای صورت گرفته در اردوگاه مرگ کهریزک توسط علی خامنه ای ولی فقیه رژیم، راه را بر ماموران خود که در شکنجه گاههای مختلف روزانه دست به جنایت می زنند باز کرده است.از طرفی دیگر با تشکیل کمسیون مجلس برای رسیدگی به جنایتهای روی داده در بازداشتگاه ها و زندانها و همچنین کمسیون ویژه سه نفره (رئیسی،محسنی اژه ای و خلفی) از طرف قوه قضائیه که حداقل 2 نفر از آنها در جنایت علیه بشریت نقش داشته اند. رئیسی از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 است که سازمانهای حقوق بشری بارها بر دستگیری آمرین و عاملین این کشتار تاکید کرده اند این فرد نه تنها به مجازات نرسیده است بلکه در مناصب بالاتری قرار گرفته است و محسنی اژه ای از شرکت کنندگان در قتلهای زنجیره ای و وزیر اطلاعات که در دستگیری شکنجه وقتل فعالین جامعۀ ایران نقش عمده ای داشته است. هدف از تشکیل چنین کمسیونها و هیئت ها در غالب تحقیق برای از بین بردن آثار جرم و مبرا کردن مجرمان است .پس از تکذیب و انکار جنایت ،مامورین ولی فقیه در زندانها فشارها و شکنجه ها را تا حد زیادی افزایش داده اند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورشها ، انتقال به سلولهای انفرادی ،جدا کردن زندانیان سیاسی از همدیگر و مورد اذیت وآزار قرار دادن آنها را محکوم می کند.و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات فوری و عملی برای پایان دادن به جنایتها در زندانهای ولی فقیه و آزادی آنها است.

26 شهریور 1388 برابر با 17 سبتامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر