Friday, September 18, 2009

معترضان: فلسطین کجايی کهریزکو ببینی

معترضان: فلسطین کجايی کهریزکو ببینی

به گزارش خبرنگار پرشین رادیو از تهران، جمعی از معترضان امروز در تظاهرات شعار می دادند: فلسطین کجايی کهریزکو ببینی.

تظاهرکنندگان همچنین شعار می دهند: پول نفت چی شده خرج بسیجی شده