Sunday, September 27, 2009

اعتصاب غذای یک زندانی کرد در زندان ارومیه

اعتصاب غذای یک زندانی کرد در زندان ارومیه

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

یک زندانی بوکانی در زندان ارومیه به نام ابراهیم خورندی از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده و به قرنطینه زندان منتقل گردیده است.

گفته می شود خورندی در اعتراض به مصادره سند از سوی دادگاه و عدم انتقال به زندان بوکان اعتصاب کرده است.

یادآور می گردد این زندانی که پیشتر از سوی دادگاه به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف به 20 سال زندان محکوم شده ، پس از سپری کردن بیش از 10 سال از ایام محکومیت با گذاشتن سند وثیقه به مرخصی اعزام شده و پس از اتمام زمان مرخصی غیبت کرده و دوباره بازداشت شده ، که به گفته نامبرده سند وثیقه فوق از سوی دادگاه مصادره شده است