Monday, December 28, 2009

فیلم؛ دستگيری نيروهای گارد ضد شورش توسط مردم


فیلم؛ واژگون کردن ماشین نیروی انتظامی در تهران

فیلم؛ درست کردن سنگر در خیابانهای تهران

فیلم - گزارش شاهد عینی از امام حسین ۶ دی