Monday, December 28, 2009

ضرب و شتم تظاهرکنندگان توسط محافظین سفارتی در برلین

ضرب و شتم تظاهرکنندگان توسط محافظین سفارتی در برلین

شبکۀ جوانان ایرانی در برلین
ضرب و شتم جوانان و دانشجویان ایرانی توسط محافظین سفارتی در برلین

دیروز تعداد زیادی از ایرانیان شهر برلین به دعوت شبکۀ جوانان ایرانی در برلین، برای اعتراض به سرکوب بیرحمانۀ تظاهرات مردم در روز عاشورا، مقابل مرکز فرهنگی اسلامی ایرانیان که وابسته به سفارت جمهوری اسلامی است، جمع شدند. همراه این تجمع تعدادی از فعالین ایرانی و از جمله برخی از اعضای شبکۀ جوانان ایرانی برای اعتراض به مراسم هایی که سفارت ایران در برلین برای حمایت از دولت کودتا برگزار میکند به داخل برنامۀ شام غریبان سفارت رفتند و با نشانه های سبز و سخنان اعتراضی علیه سرکوب بیرحمانۀ مردم ایران در روز عاشورا ، اعتراض خود را اعلام کردند. اما اعتراض دانشجویان و جوانان درون مراسم با حملۀ شدید مأمورین و محافظینی که برای سرکوب معترضین از سوی سفارت فراخوانده شده بودند مواجه شد. مینا محبوبه خانی، سپیدۀ خاکسار، مریم میرزا، امید ابراهیمی و پویان محمودیان از فعالین شناخته شدۀ دانشجویی و جوان ایرانی بودند که مورد حملۀ نیروهای امنیتی سفارت قرار گرفتند که از میان ایشان مینا محبوبه خانی و پویان محمودیان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. همینطور مزدک شالگونی و بهادر نیکفر از اعضای فعال شبکۀ جوانان ایرانی که تازه وارد مراسم شده بودند، برای جلوگیری از ضرب و شتم به طرف دوستان دیگر رفتند که با ضربات مشت و لگد محافظین مواجه شدند. در همین هنگام مأمورین پلیس با اطلاع رسانی هژیر پلاسچی دیگر فعال شبکۀ جوانان ایرانی، به درون مراسم رفتند و با مداخله از ادامۀ ضرب و شتم معترضین جلوگیری کردند.
شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی نیز برای پشتیبانی از کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند به پلیس علیه ضاربین اعتراض کردند و همان شب بیش از ده شکایت علیه ایشان به پلیس آلمان اعلام شد.
تجمع اعتراضی حدود ساعت ده شب به پایان رسید. اما همۀ شاکیان به همراه چند تن از شاهدین و فعالین با همراهی پلیس در مقابل ساختمانی که مراسم سفارت در آن برگزار شده بود حاضر شدند و پلیس آلمان پس از بیرون آمدن تک تک شرکت کنندگان مراسم از شاکیان خواست تا ضاربین را از بین آنها شناسایی کنند. سرانجام تعدادی از آنها پس از گذشت بیش از دو ساعت شناسایی شدند و نام و نشانشان در پروندۀ شکایات معترضین قرار گرفت.

گزارش دیداری در لینک زیر

http://www.youtube.com/watch?v=qQsmxuB45is