Wednesday, August 26, 2009

قتل یک جوان 23 ساله توسط نیروهای بسیج


فعالان حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا : پرویز میرزایی شهروند کرد 23 ساله ساکن روستای صوفیان از توابع شهرستان ارومیه که از مراسم ازدواج یکی از بستگان خود در روستای "قصریک" به منزل خود مراجعت میکرد توسط نیروهای بسیج به ضرب گلوله کشته شد
به گفته همراهان و شاهدان عینی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی به دو خودرو دستور توقف دادند اما با گریز خودرو اول با تصور به اینکه هر دو خودرو با هم مرتبط هستند بدون هیچ اخطار قبلی و یا دلیل خاصی به روی سرنشینان خودرو دوم اتش گشودند. طی این حادثه، پرویز میرزایی از سرنشینان خودرو دوم کشته و یکی از همراهان ایشان با اصابت گلوله مجروع شد. علیرغم این موضوع نیروهای بسیج با بیرون اوردن تمامی سرنشینان خودرو به ضرب و شتم انان پرداختند خانواده میرزایی با تنظیم شکایت نامه ای و ارسال آن به شعبه اول دادگاه نظامی ارومیه خواستار محاکمه ضارب و یا ضاربین فرزندشان شدند اما با گذشت بیش از دو ماه از این رخداد هنوز فرد و یا افراد خاصی مورد محاکمه قرار نگرفته اند