Tuesday, August 25, 2009

جنايت وحشتناك مزدوران ج.ا در زندان اصفهان ـ تجاوز به دختري بنام ارغوان و قتل برادرش زاهد جلوي وي + فايل صوتي

تجاوز و قتل وحشتناك خواهر و برادر بهايي در زندان اصفهان توسط مزدوران جمهوري اسلامي
وبلاگ به سوي ازادي نقل از استاد بهرام مشيري
ارغوان دختر 18 ساله و برادرش زاهد 20 ساله فرزندان دكتر محمود شكرابي در 30 تيرماه در روز اعتراضات شهر اصفهان در حالي كه قصد رفتن به خانه مادر بزرگ مريضشان را داشتند توسط مزدوران جمهوري اسلامي دستگير مي شوند
در حال شكنجه برادر از دختر ميخواهند لخت شود دختر براي نجات برادر لخت ميشود برادر از هوش ميرود دختر بينوا را مورد تجاوز وحشيانه قرار ميدهند برادر به هوش ميايد شروع به فرياد و ضجه ميكند در جلوي خواهر برادر را ميكشند دختر بينوا رواني چهار دست و پا راه ميرود پير, ديوانه, صداي حيوانات نشان ميدهد و در استانه مرگ ميباشد
مزدوران و متجاوزان بنام مسلم و غيبي مي باشند
دكتر شكرابي در ابتداي انقلاب و توطيه استعمار نوين ساليان زيادي به جرم بهايي بودن در زندان شيراز بوده و پس از ازادي به اصفهان مهاجرت مي كند و از پزشكان خير و خوشنام اصفهان مي باشد
بشنويد

PARS TV show 082409
Download Right click and select on 'Save target as...'
Sarzamin Javid 08-24-2009 - B.Moshiri
Play