Tuesday, August 25, 2009

مراجع عظام! شما چه می فرمایید؟ در تجاوز به مرد باید دخول در چه حد باشد؟

یکی از قربانیان تجاوز اینگونه تعریف می کند:«ایشان (قاضی مرتضوی)به من گفتند ما نمی دانیم تو راست می گویی یا نه تو ادعای سنگینی می کنی . کل نظام مقدس!! را زیر سوال بردی(و آنها که تجاوز کردند برای نظام آبرو به جا کردند) ما از کجا بدانیم که تورا تطمیع نکرده اند؟و وقتی که من گفتم که شما مثل اینکه یادتان رفته است مسئله چیست به ظاهر خواستند سئوالاتی در این خصوص کنند سئوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه؟که این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح وروان من شد.

حال مساله ای که در این بین بحث آفرین گردیده است و پرسنل خدماتی اطلاعات سرگردان نموده این است که : میزان دخول باید چقدر باشد و آیا فاعل باید ارضاء شود یا نه؟ تا شخص قربانی بتواند شکایتی را در دادگاه ارائه دهد؟!!

البته سوال آنجا پیچیده تر می شود که قربانی مرد باشد و فاعل هم سرباز ولايت وقيح علي خامنه اي!

چون اگر قربانی زن بود و فاعل هم یکی از همین خس و خاشاک ها! حتی یک نظر چپ فاعل نگونبخت را بر روی چوبه دار می برد.

به هر حال بنده همین جا از مراجع عظام تقلید عاجزانه می خواهم که فتوای خود را در این مورد به وزارت اطلاعات و شخص قاضی مرتضوی بفرستند و ایشان را روشن کنند که میزان دخول به جنس مذکر باید چه حد باشد تا دادگاه به خود زحمت دهد حرف شاکی را گوش کرده شکایتش را بررسی نماید؟