Friday, August 28, 2009

عمر تاريخي ج.ا بسر آمده و تنها راه تداوم آن: تطهير اصل و پايه حکومت جمهوري اسلامي وخميني بعنوان بنيانگذار آن ميباشد

در باره نامه آقاي ايرج مصداقي به آقاي کروبي - رضا رفيعي
عمر تاريخي اين حکومت با عملکرد سي ساله آن تمام شده و بسر آمده است و تنها راه تداوم آن با ديگر اشکال از جمله با انتقاد از شرايط فعلي و فريب و نيرنگ مجدد " تطهير اصل و پايه حکومت جمهوري اسلامي وخميني بعنوان بنيانگذار آن " امکانپذير مي باشد که براي رهايي از اين فريب و دغلکاری ؛ بررسي تاريخي مباني فکري حکومت ولی فقيه وعملکرد سي ساله آن مي باشد
آقاي ايرج مصداقي نويسنده شريف ؛ مقاوم و با نگرش " انسان محور" و حقوق و کرامت انساني که در سال هاي 1360 تا 1370 را در زندان جمهوري اسلامي گذراند و تحت شکنجه هاي قرون وسطايي ؛ بي حقوقي هاي گسترده اين حکومت بوده ؛ طبعا شاهد و ناظر نسل کشي ؛ جنايت بر عليه بشريت و هتک حرمت و کرامت سيستماتيک انساني توسط حاکميت اسلامی بر عليه کليه زندانيان نيز بوده است ؛ يکي از ويژگي هاي وي تحمل اين مصائب در راستاي ثبت ؛ گزارش ؛ شهادت ؛ تدوين و انعکاس حقايق براي دنياي خارج از زندان بوده است ؛ وي انسان را خارج از فکر ؛ عقيده ؛ مرام و آرمان در نظر گرفته و جنايات عليه انسان را صرفنظر از ويژگي هاي فکريش افشا کرده است .
در سال 1363 هنگاميکه در زندان بود يک گزارش 80 صفحه اي از شرايط زندان و شکنجه و کشتارها را به نماينده آيت الله منتظري داد ؛ ايشان در صورتجلسه دوم دادگاهش در سال 64 در برگه دادنامه نوشت که وي و 21 نفر ديگر در محيطي به اندازه 4 متر مربع (50/2 * 60/1 ) بمدت يکسال زنداني بوده است جايي که بقول ايشان مگس نيز نمي توانست زنده بماند .
پس از رهايي از زندان کتاب چهار جلدي " نه زيستن و نه مردن " را که بالغ بر 2000 صفحه مي باشد در باره جنايت عليه بشريت و قلع و قمع زندانيان ؛ حتي دخترک 12 ساله را شرح مي دهد ؛ کتاب ديگري بنام " دوزخ در زمين " نگاشته که شکنجه در قبر و قيامت و قربانيان واحد مسکوني را که تنها ساکنين واحد هاي مسکوني از دختران جوان و نوجوان انتخاب شده بودند را ذکر مي کند .
وي در بيان حقيقت و مشاهدات و اطلاعات خود هيچ حد و مرزي نمي شناسد و چيزي را لاپوشاني نمي کند : در آنجا که آقاي کروبي در بيان جنايت هاي اخير تلاش مي کند که آقاي خميني را از جرم جنايت عليه بشريت مبري کند مي گويد : آقاي کروبي به نامه مهرماه 65 آيت الله منتظري به امام راحل مراجعه کنيد که يکي از نکات آن اين بود " آيا مي دانيد در زندان هاي جمهوري اسلامي جنايت هايي شده که هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است ؟ " پس از شکايت ها و گزارشات حتي برخي از سردمداران به خميني در موارد فجايع و کشتار زندان ها و بخصوص جنايت های لاجوردي جلاد قرن ؛ امام راحل آيت الله خمينی اظهار داشت " از احمد کسی را نديدم که بيشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند و دفاع کند و وجود او برای زندان اوين لازم و برکناری اور را تقريبا" فاجعه می دانست " ( صحيفه امام خميني جلد 17 ص 92) خمينی برای حمايت از لاجوردی خود را پشت سر احمد مخفی می کند تا تمامی مخالفت ها را ناديده بگيرد و بدين وسيله بر تمامي جنايت ها و کشتاري که در تاريخ کم نظير است صحه گذارد
آقاي مصداقي در مقايسه زندان هاي رژيم شاه و جمهوري اسلامي با ارجاع به زندانياني که در هر دو دوره در زندان بوده اند می گويد : " يک روز زنداني بودن در رژيم جمهوري اسلامي را برابر يک سال در دوران شاه " مي باشد .
نامه اخير آقاي مصداقي به آقاي کروبي در مقطع فعلي از اينجهت حائز اهميت است که ريشه روند جنايت عليه بشريت ؛ شکنجه ؛ کشتار ؛ سرکوب در دوران اخير و پس از انتخابات خرداد 88 را نشان مي دهد که حکومت اسلامي چيزي جز تسلسل کشتار وجنايت نيست .
اين رژيم در کليه عرصه هاي اجتماعي ؛ فرهنگي ؛ سياسي و اقتصادي در ابعاد کلان وخرد هيچ الگو ؛ برنامه ؛ مدل و راهکاري نداشته است قانون اساسی آن جُنگی از تضادهاست ؛ محور آن ولايـ مطلقه فقيه است ؛ برنامه هاي اقتصادي حکومت با عبارات مشهور خميني " اقتصاد مال خر است " و عبارات نظير آن طرح مي گرديد و در عرصه اخلاقيات اجتماعي فتواهاي خمينی که " با اجراي حد ؛ شلاق و قصاص و داغ کردن " ريشه فساد بقول وی از بين می ورد و در عرصه فرهنگي نيز سياست اجبار و بقول خودش با توسري زدن و در عرصه فکر و انديشه با اتهام ارتداد به پيش برده شد ؛ واينک حکومت هيچ راهي جز تکيه توسل به کودتاي انتخاباتي - که آنهم ريشه در کودتاهاي 30 ساله است – در مقابل خود نديده است.
عمر تاريخي اين حکومت با عملکرد سي ساله آن تمام شده و بسر آمده است و تنها راه تداوم آن با ديگر اشکال از جمله با انتقاد از شرايط فعلي و فريب و نيرنگ مجدد " تطهير اصل و پايه حکومت جمهوري اسلامي وخميني بعنوان بنيانگذار آن " امکانپذير مي باشد که براي رهايي از اين فريب و دغلکاری ؛ بررسي تاريخي مباني فکري حکومت ولی فقيه وعملکرد سي ساله آن مي باشد ؛ نامه آقاي مصداقي از همين رابطه قابل اهميت است که خون بيگناهان ؛ رنج و عذاب آنان و خانواده هاي آنان و سرکوب مردم بپاخواسته ايران ؛ نفي حقوق و مطالبات پايه اي و اوليه آنان فراموش نشود و بر باد نرود . و لذا مطالعه دقيق نامه برای فهم ماهيت تاريخی نظام حکومتی جمهوری اسلامی ضروری است .
رضا رفيعي
-----------------

http://freedomvatan.blogspot.com/2009/08/blog-post_4912.html
نامه سرگشاده به مهدی کروبی - ايرج مصداقی