Friday, August 28, 2009

زندان مخوف دیگری درست کنار گوشتان


زندان مخوف دیگری درست کنار گوشتان
بین تقاطع خیابان فلسطین و انقلاب با چهار راه ولیعصر خیابانی هست به اسم برادران مظفر

نبش این خیابان فروشگاه جورابان است و کمی که داخل می شوید سمت راست قبل از

رسیدن به ورودی پشتی بازار کامپیوتر رضا درب یک پارکینگ را می بینید که روی آن نوشته

توقف ممنوع و به ظاهر جای خاصی نیست. اما در حقیقت درب ورودی زندانی زیر زمینی

است که به حیاط کوچکی باز می شود. داخل این حیاط کوچک جای پارک کردن دو یا به

سختی سه ماشین است و یک در آهنی شما را به زیر زمینی هدایت می کند که در حقیقت

زندان مخوفی است که حداقل تا زیر دانشکده هنر و معماری آزاد که نبش تقاطع انقلاب و

فلسطین است ادامه دارد. در طول دو ماه اخیر هم تعداد زیادی از بازداشتی ها را به آنجا

منتقل کردهاند. جای ورودی این زندان را روی نقشه علامت زده ایم