Sunday, August 30, 2009

اعتراف صريح مرتضي الويري به قتل ترانه موسوي بدست مزدوران ج.ا


درباره ترانه موسوی، وضعیت این خانواده چگونه است؟

مرتضی الویری :ترانه موسوی یکی از جان باختگان است و آنچه در برنامه ۳۰/۸ شبکه ۲ و سایر رسانه ها در مورد زنده بودن وی پخش شد، بی اساس است. باید دلسوزان نظام از آقایان توضیح بخواهند که چرا این گونه مطالب خلاف واقع پخش و با اعتماد مردم بازی می شود


http://www.mizanpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4327:2009-08-29-20-40-12&catid=7:2009-04-01-10-27-54&Itemid=71