Wednesday, August 26, 2009

سید علی خامنه ایی، ناموس مردم را تقدیم شکنجه گرانش می کند تا در کارشان کوشا تر باشند! این رذالت نباید بی پاسخ بماند

تجاوز جنسی پاداشی برای شکنجه گران - یونس شاملیخبر رذالت تجاوز به دختران و پسران در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی که در نامه مهدی کروبی منعکس شده است، وجدان هر انسان آزاده را به درد می آورد. با وجود اینکه مقدمه ایی در این خصوص برای نامه کروبی در فیس بوک ام نوشته بودم، اما با این وجود آرام و قرار ندارم

فکر می کردم، همین جانیانی که در سر کوچه ها برای دیده شدن چند لاخ موی زنان، آنان را حتی در همان خیابان توبیخ می کنند، همین جانیانی که بخاطر لباسهایی که به اصطلاح کاملاً پوشیده نبوده توسط دوایر امر به معروف و نهی از منکر به پلیس جلب می کنند، حتی تا دیروز نمی خواستند صدای زن، آن گونه که هست شنیده شود، چگونه و برای چه می توانند مجوز تجاوز جنسی را برای شکنجه گران صادر کنند؟! شکنجه گرانی که به آن شناعتها قناعت نکرده و حتی اسیر خود را بعد از تجاوز بسوزانند. ترانه موسوی نماد رسوایی این جانیان است!

سوآل اینست که؛ چه کسی و برای چه مجوز تجاوز جنسی صادر می شود؟
مسئولین این وحشیت ها کاملا آشکار است. هر کسی نیک میداند که سید علی خامنه ایی مستقیم استفاده از چنین روشهایی را مورد تایید قرار میدهد. چه غیر ممکن است اعمالی با این گستردگی در زندانهای جمهوری اسلامی صورت گیرد و رهبر آن از این موارد بی خبر باشد! علی خامنه ایی و اعوان و انصارش مسئول اصلی این جنایات محسوب می شود

علت صدور چنین مجوزهایی از این نوع نیز کاملاً آشکار است. تحقیر کردن مردم، سرکوب و وحشیت علیه آنان تنها و تنها برای حفظ قدرت سیاسی است. بنابراین رهبران جمهوری اسلامی حفظ نظام را با توسل به هر وسیله ایی مجاز می شمارند. خمینی خود پیشترها گفته بود که حفظ نظام از هر چیزی برتر است

سوآل بعدی اینست که؛ برای چه مقصودی اجازه تجاوز جنسی به دختران و پسران صادر می گردد؟
با اندکی دقت به تاریخ جمهوری اسلامی، شکنجه از تمامی انواع آن هم مجاز بوده و هم اعمال شده است؛ کتک زدن، شکستن دست و پا، سوزاندن بدن با انواع و اقسام آتش، آویزان کردن زندانیان، گرسنگی آنان، شلاق زدن، انواع و اقسام اهانتهای ناموسی و انواع و اقسام شکنجه ها که میتوان از زبان زندانیانی که زنده مانده اند شنید

اما تجاوز جنسی به زندانیان دختر و پسر از نوع متفاوت تری از شکنجه است. در این شکنجه، شکنجه شونده، هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر جسمی مورد تعرض قرار میگیرد و شکنجه کننده لذت سادیستی اش را اشباء می کند. به عبارت دیگر، اگر شکنجه جسمی زندانیان، سادیسم و مریضی روحی شکنجه گر را تامین می کند، اما تجاوز جنسی شکنجه گران، پاداشی است که رهبر جمهوری اسلامی در اضاء بازجویی و شکنجهء آنان به شکنجه گران تقدیم می کند!!

رهبر جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ایی، ناموس مردم را در بازداشتگاهها، تقدیم شکنجه گرانش می کند تا آنان در کارشان کوشا تر باشند! این رذالت نمی تواند و نباید بی پاسخ بماند. استمرار اعتراضات با وسعت هرچه بیشتر، کارآ ترین پاسخ به علی خامنه ایی و در راستای سرنگونی نظام تجاوزگر حاکم بر ایران است
Yunes.shameli@gmail.com