Friday, August 28, 2009

گورهای بی نشان خاوران شهادت می دهند

منصور امان
فراخوان خانواده های زندانیان سیاسی جان باخته در جریان کُشتار 67 به گردهمایی در خاوران، رشته اعصاب آمران و عاملان این جنایت را به هم ریخت. صدها گُماشته امنیتی، لباس شخصی و اونیفورم پوش از نخُستین ساعات روز آدینه، گُلزار خاوران و مسیرهای مُنتهی به آن را به مُحاصره درآوردند تا از شهادت مزارهای بی نشان و گورهای دسته جمعی در برابر وُجدان عُمومی و تریبون داوری آن جلوگیری کرده باشند
بنا به گُزارشهای مُنتشر شُده، دژخیمان آیت الله خامنه ای افزوده بر تهدید، آزار و ضرب و شتم خانواده ها و تجُمع کُنندگان در خاوران، شُمار نا مُشخصی را نیز دستگیر کرده اند
گُسیل گله ی اوباش به خاوران، بخشی از واکُنش سراسیمه و خشم آلود قاتلان فرزندان میهن به اشاره ی مُستقیم به دستهای خونین آنها است. آنها در هفته های گُذشته تلاش کرده بودند با تهدید حُضوری و تلفُنی خانواده های قُربانیان خود و پراکندن جو وحشت در میان آنها و نیز کسانی که همراه آنان یاد و نام جانباختگان راه آزادی و عدالت را پاس می دارند، از طرح جنایت سازماندهی شُده توسُط آیت الله خُمینی و بالاترین مقامهای مذهبی و سیاسی رژیم ولایت فقیه جلوگیری کُنند
حساسیت حُکومت و دستگاه های امنیتی آن نسبت به یادآوری جنایت مزبور به ویژه از رو به چرک نشسته است که این روزها به شدت درگیر شُستن خونهای هنوز گرم از دستان خود و توجیه گورهای تازه ای هستند که در پُشت سر به جا گُذاشته اند. در همان حال که اسناد کُشتار ده ها تن از دستگیر شُدگان و رفتار کثیف قصابان تحت امر آیت الله خامنه ای با دستگیر شُدگان در سطح جامعه دست به دست می شود، گردهمایی بازماندگان و شاهدان یک کُشتار دیگر در سال 67، فشار خُردکُننده انزجار و خشم همگانی علیه "نظام" و نمادها و آدمهای آن را به دو چندان افزایش می دهد
از سوی دیگر، در حالی که آیت الله خامنه ای و گُماشتگان وی تلاش می کُنند تازه ترین جنایات خود را با انتساب به "ماموران مُتخلف" و "بازداشتگاه غیر استاندارد" بی آزار و استثنایی جلوه دهند، ورق خوردن کارنامه خونین "نظام" در خاوران، این توجیهات را بی اثر ساخته و ثابت می کُند که شکنجه و کُشتار مُخالفان و مُعترضان، قاعده "نظام" و روش سیستماتیک و پیش بینی شُده آن برای پاسداری از سُلطه خود بر جامعه است