Friday, July 10, 2009

انتقال بازداشت شدگان روز 18 تیر، به زندان اوین

خبرگزاری هرانا : افراد بازداشت شده در روز 18 تیر، امروز به زندان اوین منتقل شدند، هم چنان از تعداد و هویت اکثر افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. تعداد افراد منتقل شده به زندان اوین بر اساس گفته شاهدان عینی، کمتر از 150 نفر اعلام شده است.
امروز نیز خانواده های بسیاری از بازداشت شده گان و به ویژه بازداشت شده گان در 18 تیر، در مقابل زندان اوین حضور داشتند و در پی حضور خانواده ها، به آن ها اعلام شده است که روز شنبه، با همراه داشتن سند، به دادگاه انقلاب مراجعه کرده تا با قرار دادن وثیقه افراد بازداشت شده آزاد شوند.
هم چنین امروز تعدادی از افراد بازداشت شده روز 18 تیر که زیر سن قانونی (18 سال) بودند آزاد شدند