Monday, July 6, 2009

در جهت تشکیل شورای رهبری متحد شویم

در جهت تشکیل شورای رهبری متحد شویم

رضا آبان - استکهلم

خیزش گسترده مردم در ایران پس از مراسم پر تقلب انتصابات ریاست جمهوری از یکطرف عمق تنفر مردم را از این نظام سرتا پا دروغ ، خیانت و جنایت و از طرف دیگر بی حقوقی کامل مردم ایران را در حضور همه ایرانیان و جهانیان به نمایش گذاشت
سرکوب ، دستگیری ها ، شکنجه ها، بی رحمی ها ، کشتار و اعدام مردم خسته از جمهوری اسلامی بار دیگر این حقیقت را نشان داد که این نظام هیچگونه تغییری را پذیرا نیست.
اکثریت قاطع مردم ایران میدانند که جمهوری اسلامی علت اصلی تمام فلاکت های افتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در ایران است. این نظامی است که بر پایه استبداد مطلقه دینی در قالب ولایت فقیه و ولایت روحانیت شیعه و جنایت های بیشمار بر پا شده است. این نظام سد و دشمن رشد مردم ایران بوده و هست. در سطح منطقه خاورمیانه و جهان جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی افزایش بنیادگرایی اسلامی ، کینه های مذهبی ، قومی و خطر جنگ های خانمانسوز منطقه ای است. جمهوری اسلامی به سرعت در حال مسلح شدن به بمب اتم و دیگر سلاح های کشتار جمعی است
در صورتی که جمهوری اسلامی موفق شود با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم خود را برای دوره دیگری تثبیت کند در آنصورت ما شاهد خطر جنگ با نتایجی شوم برای مردم ایران، خاورمیانه و جهان خواهیم بود
جمهوری اسلامی بدنبال برقراری امپراطوری اسلامی است. ایران ما ، مردم ایران و منابع کشورمان در زیر اشغال و سلطه ملا های مرتجع قرار است نقش سربازخانه ، زرادخانه و مالیه چنین سناریوی شومی بازی کنند. خطر بسیار جدی است
خیزش گسترده مدنی و قهرمانانه مردم نقطه عطف جدیدی در تاریخ مبارزات ایرانیان بر علیه فاشیسم اسلامی و برای کسب آزادی ، حقوق جهانشمول بشر و برقراری یک دمکراسی سکولار می باشد. شکاف های عمیق و بدون برگشت در تمام ارگان های جمهوری اسلامی، عدم مشروعیت آن در چشم ایرانیان بجز بخش اندکی از دزدان ، دروغگویان بزرگ ، چاقوکشان ، شکنجه گران و آدمکشان تحت ولایت ملا های مرتجع و در راسشان باند خامنه ای و همچنین کاهش بیسابقه مشروعیت رژیم در چشم جهانیان ، این دستگاه فرتوت و حیله گر را در بحرانی ترین و شکننده ترین نقطه حیات خود قرار داده است. حوادث به سرعت اتفاق میافتند و جامعه میتواند به تعیین تکلیف نهایی با این بساط سرتا پا ضد مردمی نزدیک شود
بسیاری از ایرانیان این نکته اساسی را در یافته اند که بدون یک اتحاد عمل همگانی ، همکاری و هماهنگی گرایشات دمکراتیک در اپوزیسیون ، نمی توان مانع سرکوب های خونین شد و نمی توان جمهوری اسلامی را کنار زد
اتحاد عمل اپوزسیون تنها نمی تواند یک عمل تاکتیکی و لحظه ای باشد بلکه در واقع این یک اتحاد عمل استراتژیک هم برای کنار زدن جمهوری اسلامی از قدرت و هم اتحاد عملی برای دوران گذار تا اولین مجلس دمکراتیک نمایندگان مردم و نیز اتحاد عملی برای مقاومت در مقابل ضد حمله های احتمالی مرتجعین شکست خورده است. سازندگان دمکراسی سکولار بعد از جمهوری اسلامی هنوز برای دفاع از خود ، تثبیت ، گسترش و عمیق کردن آزادی ها به یکدیگر شدیدا احتیاج دارند
ضعف اساسی و استراتژیک مبارزات مردم ایران نبود آلترناتیو رهبری و جانشینی است. بدون یک رهبری با مشروعیت عمومی تصور پیروزی بر دستگاه گوبلزی ، جنایتکار و جهادی جمهوری اسلامی مشکل به نظر میرسد
بر عکس ریسک جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور تحت سلطه باند های مذهبی و قومی و نوعی سومالیزه شدن ایران خطری است که نمیتوان از آن غافل شد. بدون شک در اپوزیسیون گروه ها و افرادی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم خود را بعندان رهبر مطرح کرده اند. مشکل اینجاست که هیچکدام از این رهبر ها ، نتوانسته اند بخش های دیگر اپوزسیون و مردم را بجز طرفداران خود ، به رهبری خود متقاعد کنند. در نتیجه قادر نبوده و نیستند که میارزات بخش های مختلف مردم ایران و نهاد های مدنی گوناگون را در این مبارزات تاریخی و سرنوشت ساز به سلامت هماهنگ ، هدایت و رهبری کنند. 30 سال گذشته است و آنان که میخواهند ببینند به وضوح این ضعف کشنده را می بینند
راه چیست ؟
با توجه به ترکیب اپوزیسیون ایران ، منطقی ترین و ساده ترین راه ، ایجاد یک شورای رهبری از گرایشات دمکراتیک جریانات سیاسی ایرانی است. شورایی دمکراتیک متشکل از سوسیالیست ها، لیبرال ها و محافظه کاران سکولار، شورایی متشکل از جمهوریخواهان و مشروطه خواهان ، شورایی متشکل از زنان و مردان. هدف اینست که اکثریت قاطع ایرانیان به نوعی و بطور واقعی نمایندگی شدن گرایش فکریشان را در این شورای رهبری حس بکنند. چنین شورایی با مشروعیت و حمایت عظیم مردم به عنوان سخنگو و نماینده مردم ایران در مجامع جهانی و سازمان ملل خود را بعنوان جانشین بر حق جمهوری اسلامی طرح خواهد کرد و قدم های مناسب بعدی را بر خواهد داشت
پلاتفرم پایه ای شورای رهبری بر چهار اصل کنار زدن جمهوری اسلامی ، حقوق جهانشمول بشر و دمکراسی سکولار و یکپارچگی کشور ایران استوار خواهد بود
راه دیگری نیست . مردم ، فعالان ، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و رهبران دوراندیش متحد شویم
باید پیروز شد