Saturday, July 4, 2009

لیست شصت نفره از اسامی شهروندان بازداشتی

1. ابراهيم پور عبدالله - زندان اوين

2. احمد رضا عبادي - زندان اوين

3. اردشير امير ارجمند- زندان اوين

4. اشکان کارخانه - زندان اوين

5. امان الله شهسواني - زندان اوين

6. امير حجتي - زندان اوين

7. امير حجتي - زندان اوين

8. امير حسين مصباح - زندان اوين

9. امير عباس کلهر - زندان اوين

10. ايليا فراستي - زندان اوين

11. پوريا فيض اللهي - زندان اوين

12. حسن فراهاني - زندان اوين

13. حسين آقاپور - زندان اوين

14. حسين باري - زندان اوين

15. حسين زمانيان - زندان اوين

16. حميد ترقي - زندان اوين

17. دانيال فرجي - زندان اوين

18. رامون دهقاني - زندان اوين

19. سامان حسيني - زندان اوين

20. سجاد سلطان علي - زندان اوين

21. سجاد طاهري - زندان اوين

22. سعيد انوري - زندان اوين

23. سعيد برادر - زندان اوين

24. سعيد بهرامي - زندان اوين

25. سعيد ترابي - زندان اوين

26. سعيد شايسته - زندان اوين

27. سيد رضا فاطمه - زندان اوين

28. سيد محمد حسين حسني - زندان اوين

29. سينا گرامي - زندان اوين

30. شايان قلي پور - زندان اوين

31. عباس قادريان - زندان اوين

32. عباسعلي گودرزي - زندان اوين

33. علي عاميران - زندان اوين

34. علي محمدي - زندان اوين

35. علي مرادي - زندان اوين

36. عليرضا خدادادي - زندان اوين

37. فرهاد شير احمد - زندان اوين

38. مجتبي صفري - زندان اوين

39. مجتبي کاظمي - زندان اوين

40. محمد ابراهيم خسروتاج - زندان اوين

41. محمد باقري - زندان اوين

42. محمد حسن عليخاني - زندان اوين

43. محمد رضا حسني - زندان اوين

44. محمد رضا سلطان فر - زندان اوين

45. محمد رضا هاشمي - زندان اوين

46. محمد عظيمي - زندان اوين

47. محمد علي کارگران - زندان اوين

48. محمد علي کشاورز - زندان اوين

49. محمد نجاري - زندان اوين

50. مرتضي جعفري فرد - زندان اوين

51. مرتضي سيطري - زندان اوين

52. مسلم دلشاد - زندان اوين

53. مظاهر پرهيزگار - زندان اوين

54. مهدي حبيبي - زندان اوين

55. مهدي طاهريان - زندان اوين

56. مهدي فرجي - زندان اوين

57. مهدي کريمي - زندان اوين

58. ميلاد پيشداد - زندان اوين

59. نيما کاکاوند - زندان اوين

60. ناصر نمازی – زندان اوین
• این لیست تکمیل خواهد شد

لیست دربرگیرنده اسامی و مشخصات شصت تن از شهروندان معترض بازداشت شده روزهای اخیر در شهر تهران است