Wednesday, July 22, 2009

شاه فقيد در پاسخ به خسرو داد : من نمی خواهم تخت سلطنت ام بر خون مردم شناور باشد ـ دكتراسماعيل خويي


دکتر اسماعیل خوئی تنی از امیران او ارتشبد بود یا سرلشکر؟ خسرو داد یک بار، در روزهای پایانی ی سلطنت آریا مهر به پای او افتاد و به گریه گفت

شاهنشاها سلطنت دارد از میان می رود اگر نمی خواهید چنین شود باید اجازه فرمایید روی مردم آتش بگشاییم
شاه پرسید
وچند نفر را بکشید؟
نیم ملیونی را
نمی ارزد من نمی خواهم تخت سلطنت ام بر خون مردم شناور باشد
http://freedomvatan.blogspot.com/2008/10/blog-post_24.html