Tuesday, September 8, 2009

شعار اصلی روزقدس: نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران
ما بیشماریم ! روز 27 شهریور... روز قدس نیست... روز آزادی ایران عزیزمونه.... نه غزه.. نه لبنان... جانم فدای ایران

روز قدس را به روز عزای رژیم کودتاچی تبدیل کنیم

برای آزادی خودمان تظاهرات می کنیم. برای رساندن صدای برادر و خواهری که مورد تجاوز قرار گرفتند، برای کسانی که شکنجه شدند، برای کسانی که به شهادت رسیدند و مخفیانه به خاک سپرده شدند