Tuesday, September 8, 2009

شعار مرگ بر دیکتاتور خانواده ها در مقابل زندان اوین

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنا به گزارشات رسیده خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی خود را بر پا کردند آنها همزمان با افطار بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند .
حدود ساعت 19:00 تعدادی از خانواده ها دستگیر شدگان قیام مردم ایران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود. خانواده ها درزیر پل مقابل زندان اوین تجمع کرده اند . آنها هنگام افطار به صورت گروهی اقدام به سر دادن بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور نمودند. شعارهای آنها مدت زمانی طولانی ادامه یافت.علاوه بر خانواده های تعدادی از فعالین و مردم به عنوان پشتیبانی و حمایت از آنها به جمع خانواده ها پیوستند.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در آنجا حضور دارند . در ابتدای مراسم یک ماشین نیروی انتظامی حضور داشت ولی هنگامی که خانواده ها اقدام به سر دادن بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیتاتور نمودند به سرعت به تعداد نیروهای سرکوبگر افزوده شد تا لحظۀ انتشار این گزارش در حدود 3 خودروی نیروی انتظامی در صحنه حضور دارند.نیروهای سرکوبگر اقدام به تهدید خانواده ها نمودند ولی خانواده ها به آنها اعلام کردند تا مراسم خود را انجام ندهیم از اینجا تکان نخواهیم خورد. نیروهای سرکوبگر از خودروهای خود خارج شده اند و خانواده ها را در محاصرۀ خود دارند.

17 شهریور 1388 برابر با 08 سبتامبر 2009