Saturday, September 26, 2009

رفتار وحشیانه محافظان احمدی نژاد با مردم

رفتار وحشیانه محافظان احمدی نژاد با مردم

سایت فردا: چندي پيش و به هنگام ورود آقاي احمدي نژاد به خيابان پاستور سرنشينان يكي از خودروهاي حفاظت در تذكري به راننده خودروي پارك شده در اين خيابان ،خواستار جابجايي خودرو و ترك محل شدند . تعلل راننده در اجراي دستور باعث گرديد كه يكي از محافظان با حمله به وي ضمن هتاكي و بر زبان راندن كلمات ناشايست اقدام به محبوس كردن فرد مذكور در صندوق عقب خودروي حفاظت نمايد. اين صحنه در حالي اتفاق افتاد كه همراهان راننده كه از اعضاي خانواده وي بودند به شدت از اين اتفاق دچار ترس و وحشت شدند و با بهت و حيرت اين صحنه را دنبال مي كردند