Sunday, September 20, 2009

صدور گواهی استاندارد برای نمایشهای اعتراف گیری

صدور گواهی استاندارد برای نمایشهای اعتراف گیری

منصور امان

صُدور گواهی استاندارد برای نمایشهای اعتراف گیری از سوی خامنه ای

در یک اقدام تحمیل شُده، روز گُذشته (یکشنبه) آیت الله خامنه ای در مراسم عید فطر به دفاع همه جانبه و صریح از دادگاه های صحرایی و نمایشات اعتراف گیری پرداخت و سینه ی خود را سپر اوباش قاتل، شکنجه گران و بیماران جنسی تحت امرش قرار داد

او با بی شرمی اصرار کرد: "اعتراف و اقرار هر مُتهم در دادگاه و در مُقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی، شرعا، عُرفا و عقلا حُجت، مسموع و نافذ است" و برای مُحکم کاری، پروسه ی تبهکارانه ای که در جریان آن بازداشت شُدگان برای "اعتراف مسموع و نافذ" له می شوند را "تُهمت" و "شایعه" نامید

این حقیقت که "رهبر" ناچار شُده است آخرین پرده هایی که نقش مُستقیم و تعیین کُننده او در تبهکاریها را می پوشاند را کنار بزند و در نقش صاحب عله و سرکرده به دفاع از آن برخیزد، خود گویای فشار تحمُل ناپذیری است که مُقاومت جامعه، افشاگری و اعتراضهای خاموش نشُدنی بر ماشین سرکوب "نظام" و دستگاه هدایت کُننده آن وارد می سازد. رویارویی با این حجم مُتراکم شُده از نیروی مُتقابل، با هر روز که به عُمر کشاکش افزوده می شود، هزینه بیشتری را از "نظام" می طلبد و می گیرد و در فرآیند خود - همانگونه که آقای خامنه ای نشان داد – حتی به این نیازمند می شود که اعلیحضرت "فصل الخطاب" نیز از جایگاه کبریایی اش لیز خورده و صحنه را به طور مُستقیم از روی سُفره چرمینی که برای میرغضبهایش پهن کرده، مُدیریت کُند.

وی در همین حال با هدف جور کردن مشروعیت برای اعترافات زیر شکنجه بازداشت شُدگان علیه خود، به یک عقب نشینی دغلکارانه دست زد و آن قسمت از سُخنان دیکته شُده دژخیمان به قُربانیان که علیه دوستان و یاران شان تنظیم شُده را فاقد "حُجت شرعی" ارزش گُذاری کرد. این در حالی است که بدنام ترین گُماشتگان آیت الله خامنه ای مانند پاسدار مُحمد علی جعفری و بازجو حُسین شریعتمداری، مامور پرونده سازی برای کوشندگان سیاسی و زمینه چینی برای سرکوب آنها با استناد به همین موارد شُده اند

سرچشمه خشم گُر گرفته ی آقای خامنه ای که در ناسزاهایی مانند "کدر کردن فضا"، "تُهمت" و "شایعه" نمود یافته است، باز شُدن چارطاق در پستوی محرمانه "نظام" در نتیجه مُقاومت یکپارچه توده ای و شُجاعت قُربانیان، خانواده ها و پُشتیبانان و عزم آنها در نُقره داغ کردن قاتلان و تبهکاران می باشد

راه حل ولی فقیه جمهوری اسلامی در برابر شرایط مزبور، ارتکاب جنایات غیرانسانی تر، اعتراف گیری گسترده تر و خونریزی بیشتر است. صُدور گُواهی "استاندارد" برای نمایشات اعتراف گیری یک گام در این جهت به شُمار می رود