Sunday, September 20, 2009

کورش زعیم آزاد شد

کورش زعیم آزاد شد

ادوارنیوز: مهندس کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران که در تاریخ 28 مهرماه بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه نزد شعبه 14 دادسرای انقلاب از زندان آزاد شد .محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این فعال سیاسی در گفتگویی با ایلنا ضمن تایید این خبر گفت: اتهامات موكلم اقدام عليه امنيت ملي و نشر اكاذيب عنوان شده است و پرونده موكلم در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب تهران مطرح است