Friday, September 18, 2009

تهران؛ همه فریاد می زنند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

تهران؛ همه فریاد می زنند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

سایت رویداد در تهران: راهپيمايان با در دست داشتن پرچمهاي سبز رنگ و در خيابان انقلاب به سمت ميدان فردوسي در حرکت هستند. درحد فاصل میدان هفت تیر تا ولی عصر مردم شعار میدهند: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران خیابان کریم خان را تسخیر کرده اند. انتهای جمعیت قابل مشاهده نیست. همه فریاد می زنند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران