Sunday, September 6, 2009

شاهکار جدید استاد محمد رضا شجریان _ تفنگت را زمین بگذار

تفنگت را زمین بگذار: یکی از آخرین شاهکارهای استاد محمدرضا شجریان با سروده ای زیبا از فریدون مشیری (بنام: زبان آتش) . آقای شجریان این شاهکار زیبا را به ملت بپاخاسته ایران تقدیم نموده اند. سازنده آهنگ نیز آقای شجریان می باشند



او تنفنگش را زمین نمی گذارد من مجبورم برای پاس آزادی و میهن تفنگم را بردارم