Sunday, September 6, 2009

شاهکار جدید استاد محمد رضا شجریان _ تفنگت را زمین بگذار

تفنگت را زمین بگذار: یکی از آخرین شاهکارهای استاد محمدرضا شجریان با سروده ای زیبا از فریدون مشیری (بنام: زبان آتش) . آقای شجریان این شاهکار زیبا را به ملت بپاخاسته ایران تقدیم نموده اند. سازنده آهنگ نیز آقای شجریان می باشنداو تنفنگش را زمین نمی گذارد من مجبورم برای پاس آزادی و میهن تفنگم را بردارم