Sunday, September 6, 2009

دل آرامی به بانوی گرامی سپیده پور آقایی

به آگاهی ملت بزرگ ایران میرسانیم:پس از انتخابات ریاست جمهوری، شمار بسیاری از مردم بویژه ،زنان وجوانان درس خوانده که درستی شمارش آرا را نمی توانستند بپذیرند به طور گسترده اعتراض خود را با آمدن آرام به خیابان ها نشان دادند.پس از فرمان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم ،یگان های ویژه،لباس شخصی ها،نیرو های انتظامی،امنیتی به کشتارو دستگیری و ویران کردن وآتش زدن بانک ها،اداراه ها،خانه ها و خود روهای مردم پرداختند.پیآمداجرای این فرمان صد ها کشته،شکنجه،تجاوز به زنان و مردان در زندان ها،هزاران زندانی،آسیب های مالی فراوان به مردم،بانک ها،اداره های دولتی بود. خوشبختانه پیشرفت فن آوری های گوناگون با آشکار شدن بسیاری از این جنایات گردید.با روشن شدن کشتار مردم بی دفاع،تجاوز به زنان و مردان در زندان ها،محاکمات و اعترافات خنده آور،بی توجهی به خواسته های بایسته مردم و به جای آن سرکوب خونین وبی شرمانه مردم ،ابرو و اعتبار حاکمت را از بین برده است.هر چه زمان می گذرد گستردگی آن آشکار تر می گردد.در هفته نخست شهریور یکی دیگر از این جنایت ها اشکار گردید. بنا به گفته ی بانو سپیده پور آقایی که از کوشندگان سیاسی واجتماعی بویژه در امور حقوق بشر ،و از هموندان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران می باشند. ،خواهر ایشان سعیده{ فرزند عباس که شادروان عباس پور آقایی چند سال پیش فوت می نماین}در رخدادهای اخیر دستگیر واز نامبرده خبری نبود.چند روز پیش بانو سپیده خبر دار میشود که خواهر ایشان در زندان زیر شکنجه های زیاد جان می دهد.همبستگی این رخداد دلخراش را به هموند گرامی بانو سپیده پور آقایی وخانواده ایشان دل آرامی میدهد. در جریان رخدادهای اخیر بااینکه همبستگی انتخابات را بر اساس سند همستگی عادلانه نمی دانست ودر آن شرکت ننمود با این وجود هزینه بسیاری بر آن تحمیل شد،مانند زندانی شدن چهار نفر از شورای اجرایی سروران محمد ملکی،کورش زعیم،محمد علی دادخواه و کیوان صمیمی . همبستگی با محکومیت همگی این رخدادها که در تمامی انان به حقوق قانونی مردم ایران تجاوز شده است، خواهان آزادی بدون قید وشرط همه زندانیان وجبران ضرر وزیان آسیب دیدگان ومحاکمه آمران ومجریان رخدادهای اخیر در یک دادگاه بیطرف می باشد

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران