Thursday, September 10, 2009

بیماری یک زن سیاسی کرد محکوم به اعدام

بیماری یک زن سیاسی کرد محکوم به اعدام

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

یک زن کرد بنام زینب جلالیان که به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کردی به اعدام محکوم شده است و از دوسال پیش در سلول انفرادی به سر میبرد همکنون بیمار است

زینب جلالی از تاریخ دستگیری در بازداشت اداره اطلاعات کرمانشاه زندانی شده است .نامبرده از دو سال پیش به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط یا عضویت در یک گروه سیاسی کرد دستگیر شده است

زینب جلالیان که اولین زن کرد سیاسی محکوم به اعدام در سالهای اخیر است همکنون در سلول انفرادی بسر میبرد و گزارشهای دریافتی حاکی ازآن است که نامبرده از نظر سلامتی و تندرستی وضعیت مناسبی ندارد و گفته میشود به شدت بیمار است