Wednesday, December 2, 2009

دیه زن کمتر از بیضه چپ مرد است _ بر اساس بند 300 قانون مجازات اسلامیبر اساس بند 300 قانون مجازات اسلامی -دیات
دیه یک زن 50 شتر
بر اساس بند 435 قانون مجازات اسلامی - دیات
دیه بیضه چپ مرد 66 شتر
دیه بیضه راست مرد 34 شتر است
دیه زن کمتر از بیضه چپ مرد است


بررسی قوانین جزای شرم آور رژیم "ولایت وقیح" از دیدگاه آقای هادی خرسندی، در قالب سروده ای ناب.