Tuesday, December 8, 2009

فیلمی از افشا شدن مخفیگاه (سفارت سابق آمریکا) بسیجیان مزدور، ۱۷ آذر

در روز ۱۷ آذر ۱۳۸۸ بعد از درگیریهای گسترده در دانشگاه تهران،بسیجیان مزدور حکومت که در دانشگاه به ضرب و شتم دانشجویان پرداخته بودند،به صورت دسته جمعی در طول خیابان طالقانی در حرکت بودند و در نهایت همگی برای اسکان و گرفتن پاداش های احتمالی به داخل سفارت سابق آمریکا رفتند