Thursday, December 10, 2009

فیلم - تظاهرات دانشجویان دانشگاه شریف ۱۸ آذر

۱۸ آذر ۸۸ دانشجویان دانشگاه شریف باری دیگر دست به راهپیمایی زدند. علت این راهپیمایی دستگیری بیش از ۷ تن از دانشجویان شریف و دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در پی تظاهرات سرتاسری دانشجویان علیه دولت کودتا در روز دانشجو بود. دانشجویان در دانشگاه به راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند و روبه روی درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار میدادند. در انتهای راهپیمایی قرار مبنی بر آن شد که تا تمام داشجویان در بند آزاد نشوند این تظاهرات ادامه خواهد داشت.::::در ویدیوی حاضر دانشجویان در دانشگاه راهپیمایی کرده پس از سر دادن شعار «تحجر جنایت دو پایه ی ولایت» به همخوانی سرود یار دبستانی برای یاران دبستانی در بندشان پرداختند