Tuesday, December 8, 2009

حمله نیروهای امنیتی با تکه های شیشه به دانشجویان در ۱۷ آذر

واشینگتن پست: در روز دوم اعتراضات دانشجویی پس از روز دانشجو هزاران بسیجی به دانشگاه تهران حمله ور شدند و بنابر گفته های چند شاهد عینی به گروهی از دانشجویان حمله کردند... بسیج مسلح به باتوم الکتریکی، گاز اشک آور و گاز فلفل گروه ۷۰۰ نفری دانشجویان روبروی دانشکده فنی دانشگاه تهران را ابتدا محاصره کرده و سپس به دانشجویان حمله ور شدند. یکی از دانشجویان گفته است كه بسیج پنجره ها را شکسته و با تیکه های شیشه دانشجویان را زخمی کرده اند. دانشجویان برای خنثی کردن اثر گاز اشک آور جلو درب دانشکده آتش روشن کردند اما بسیج به داخل سالن هجوم آورد
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/08/AR2009120801388.html