Sunday, December 6, 2009

نامه ای از فرزاد کمانگر؛ دیگر تنها کفش‌هایم مرا به این خاک پیوند نمی‌دهد