Thursday, August 20, 2009

بارها در کهریزک با باتوم به من تجاوز کردند


ايران تريبون

شهادت یک بازداشتی در برابر نمایندگان مجلسبارها در کهریزک با باتوم به من تجاوز کردند و هنوز خونریزی دارم زمانی که آقای بروجردی با هیئت همراه از زندان اوین بازدید کرد، از بند عمومی بازداشتی‌های حوادث اخیر در قرنطینه‌ی اندرزگاه هفت زندان اوین هم بازدید کرد. در جریان این بازدید، ع . ب از میان بازداشتی ها اجازه صحبت خواست و سپس گفت: قبل از انتقال به اوین، در کمپ کهریزک بودم و بارها با باتوم مورد تجاوز قرار گرفتم، بطوری که هنوز هر روز مقداری خون از من دفع می شود. قدرت‌الله علیخانی عضو اصلاح طلب کمیته‌ پیگیری مجلس که ناظر این شهادت بوده، در حالی که از صحبت‌های این جوان تحت تاثیر قرار گرفته بود، دیگر طاقت نیاورد و با ناراحتی آن بند را ترک کرد. پس پایان شهادت این زندانی، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس دستور داد این بازداشتی را برای درمان به بهداری بازداشتگاه ببرند. نیمساعت پس از آنکه هیئت مجلس بند را ترک کرد، ع . ب از بهداری به بند باز گردانده شد. دو ساعت بعد قاضی مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع . ب دستور داد وسائلش را جمع کند و سپس او را با خود برد. تا وقتی من در زندان بودم، هیچکس از سرنوشت ع . ب خبر نداشت