Tuesday, July 7, 2009

برای آزادی، حقوق بشر و دمکراسی سکولار با یکدیگر هم پیمان شویم

هموطنان عزیز

موج خروشان اعترضات مردمی علیه 30 سال استبداد دینی حاکم بر کشور، حکومت پادگانی جمهوری اسلامی را واداشت تا با بسیج گسترده نیروهای سرکوب خود همه ایران را به دژ نظامی تبدیل کند. گزمه های حکومتی با شقاوت تمام خانه به خانه درپی شکارجوانان آمده اند. ابعاد کشتار، دستگیریها، خشونت ، شکنجه و تخریب اموال شخصی و عمومی مردم پیش از آن است که گزارش میشود. تثبیت مجدد دستگاه سرکوب و اختناق رژیم اسلامی خطراعدام گروهی هموطنان دربند مان، تسلیح رژیم به سلاح اتمی ، تشدید بحران ، جنگ و افزایش کینه های منطقه ای را در پی خواهد داشت. این شیوه حکومتمداری سران جمهوری اسلامی است که پس از هر خیزش مردمی با قتل و ارعاب ماندگار شدن خود را پی می جویند. ما جمعی از فعالان سیاسی دمکراسی خواه با گرایشات سیاسی گوناگون در سوئد بر این باور هستیم در این روزهای خطیر که هزاران هموطن دربندمان که در زندانهای جمهوری اسلامی درالتهاب لحظه مرگ بسر میبرند به همبستگی من و تو و ما نیاز دارند که بپاخیزیم ، بهم بپیوندیم و به یاری آنان بشتابیم

هدف در این کارزار ملی روشن است: عبور از جمهوری اسلامی ، برپایی حاکمیتی دمکراتیک سکولار و برقراری سامانی بر پایه موازین منشور جهانی حقوق بشر. باور داریم به این مطالبات آزادیخواهانه هرگز نخواهیم رسید مگر با بهم پیوستگی ایرانیان در پیکاری منسجم ، هدفمند و متحد علیه جمهوری اسلامی

ما دراین روزهای خطیر در پی دست یافتن به هویت و پلاتفرم مشترک سیاسی با همه کسانی هستیم که به آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر باوری عمیق دارند. ما راه نجات ایران و مردم را از خطرات پیش رو اتحاد عمل ، همکاری و هماهنگی همه گرایشات سیاسی دموکراتیک و مترقی در بین اپوزیسیون میدانیم. این جوهره مانیفست سیاسی ما در این کارزار ملی خطاب به همه تشکل ها ، شخصیت های سیاسی ، مدنی و فرهنگی است که میخواهند متحد در کنار یکدیگر و با باور به پلورالیسم سیاسی و احترام متقابل به سمبل های یکدیگر ندای دادخواهی هموطنان در بندمان در زندانی بنام جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند

برای نجات جان زندانیان دربند با یکدیگر هم پیمان شویم
پیروز باد مبارزات مردم ایران برای آزادی ، حقوق بشر و دمکراسی سکولار

ایرانیان دمکراسی خواه در سوئد
2 جولای 2009