Tuesday, December 8, 2009

دکتر فرزاد کلبعلی دانشجوی کرد دانشگاه تهران ربوده شد

دکتر فرزاد کلبعلی دانشجوی کرد دانشگاه تهران ربوده شد

دکترفرزاد کلبعلی دانشجوی کرد دانشگاه تهران ربوده شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر عصر امروز ولحظاتی پس از پایان یافتن اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران، دکتر فرزاد کلبعلی دانشجوی کرد دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی ربوده شد.

به گفته شاهدان عینی وی پس از خروج از درب شرقی دانشگاه تهران (خیابان قدس) توسط چند نفر لباس شخصی سوار بر پژوی مشکی ربوده شد.

فرزاد کلبعلی از دانشجویان ممتاز وحائز رتبه اول دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران بوده ودر حال حاضر مشغول گذراندن تز دکتری خود است