Sunday, September 27, 2009

كتك زدن يك دختر 21 ساله توسط همراهان احمدي نژاد در نيويورك و ترس دختر از شكايت به دليل وجود خانواده اش در ايران


اين ويديو فقط مصاحبه با شاهدان عيني اين واقعه و تصاويري از فرد ضارب را نشان ميدهد و دختري كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به دليل ترس از ايجاد مزاحمت دولت براي خانواده اش كه در ايران زندگي مي كنند از شكايت و گفتن نام خود صرف نظر كرد