Tuesday, September 29, 2009

ادامه فشارها و اذیت و آزارهای غیر انسانی علیه منصور اسالو

ادامه فشارها و اذیت و آزارهای غیر انسانی علیه منصور اسالو
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی منصور اسالو رئيس هيئت مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیرغم اینکه تا به حال پزشکی قانونی 3 بار عدم تحمل حبس او را تایید کرده است ولی همچنان در بند 1 زندان گوهردشت معروف به بند آخر خطیها در شرایط قورن وسطائی بسر می برد.
آقای منصور اسالو مدتی پیش به پزشکی قانونی برای معاینات پزشکی منتقل گردید و برای سومین بار عدم تحمل حبس او به خاطر وضعیت حاد جسمی اش مورد تایید قرار گرفت.اما 3 بار تایید پزشک قانونی نه تنها باعث آزادی او نشده است بلکه اورا به بند 1 معروف به بند آخر خطیها که با شرایط غیر انسانی است منتقل شده است و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارد.
آقای اسالو از زمان انتقال به این بند تا به حال از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم می باشد و ملاقاتها بصورت کابینی صورت می گیرد.
از طرفی دیگر فرزند آقای اسالو ،پویش اسالو که در جریان دستگیریهای گسترده قیام مردم ایران دستگیر شده بود و بیش از17 روز را در بازداشتگاه های مخفی و زندان اوین بسر برده بود و در طی این مدت تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفته بود علیرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی از آثار شکنجه ها رنج می برد و همچنان تحت درمان پزشکی قرار دارد . شکایتهای این خانواده بخاطر بازداشت غیر قانونی و شکنجه های غیر انسانی همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است. عروس آقای اسالو هنگام تردد به محل کارش مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار می گیرد و با کشیدن سلاح کمری او را مورد تهدید قرار می دهند و قصد ربودن وی را داشتند. آنها به او می گویند :ما می دانیم تو عروس اسالو هستی. واز این طریق یک فضای ترور و وحشت را بر این خانواده حاکم کرده اند. با ایجاد فضای رعب و وحشت امنیت این خانواده را عملا سلب کرده اند.
لازم به یادآوری است آقای منصور اسالو و زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهردشت کرج با اذیت و آزارها و یورشهای مامورین حفاظت و اطلاعات زندان و گارد زندان قرار داشتند. تا اینکه 11 شهریور آقای اسالو را بدون هیچ دلیل از بند 4 به بند 1 معروف به بند آخر خطیها که دارای شرایط قرون وسطائی است منتقل کردند . و از آن زمان تا به حال در آنجا بسر می برد.این درحالی است که آقای اسالو بیش از دو سوم مدت محکومیت غیرانسانی خود را تحمل کرده و طبق قوانین رژیم باید آزاد شود.
زندانی سیاسی منصور اسالو از ناراحتی های متعدد جسمی رنج می برد و نگه داشتن او در بند 1 جان وی را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
یورشهای وحشیانۀ و اذیت و آزار و انتقال زندانیان سیاسی به دستور وزارت اطلا عات صورت گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان، فرجی معاون حفاظت و اطلاعات زندان به اجرا در می آید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال و ادامه بازداشت زندانیان سیاسی و بخصوص آقای اسالو به بند مخوف و غیر انسانی 1 را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی کار و سایر سازمانهای مدافع حقوق کارگران خواستار اقدامات عاجل برای آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری است.

7 مهر 1388 برابر با 29 سبتامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
سازمان جهانی کار
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر