Tuesday, September 29, 2009

اعطای جایزۀ حقوق بشر بنیاد لخ والسا به سه زن ایرانی

اعطای جایزۀ حقوق بشر بنیاد لخ والسا به سه زن ایرانی

رادیو فرانسه: بنیاد لخ والسا، رئیس جمهوری پیشین لهستان، جایزۀ حقوق بشر سال ٢٠٠٩ خود را به سه تن از زنان مبارز ایرانی لادن و رؤیا برومند و شادی صدر اعطا کرد. بر اساس بیانیه ای که در روز دوشنبه به وسیلۀ بنیاد لخ والسا منتشر شد، دیپلم افتخار و مدال و جایزۀ یکصد هزار دلاری تعلق یافته به این سه زن به خاطر فعالیت های پیگیر و ستایش برانگیز آنان در راستای پیشبرد آزادی بیان، موازین حقوق بشر و دموکراسی در ایران به آنان اعطا شده است.

در این بیانیه به ویژه از فعالیت ها ی شادی صدر و مبارزات این حقوقدان و روزنامه نگار مقیم ایران علیه مجازات های وحشیانه ای چون سنگسار تجلیل به عمال آمده است. بنیاد لخ والسا در عین حال از فعالیت های لادن و رؤیا برومند با هرنوع نژادپرستی و تبعیض و نیز نقض حقوق بشر در ایران تجلیل کرده است. فعالیت های لادن و رؤیا برومند در چهارچوب بنیادی به همین نام صورت می گیرد که به نام عبدالرحمن برومند پدر فقید این دو تن ایجاد شده است. افزون براین، بنیاد برومند در اقدامات خیریه نیز فعال است