Tuesday, September 29, 2009

آیا نشان " شیرو خورشید " ریشه در هزاره های کهن ما دارد؟'۹'

آیا نشان " شیرو خورشید " ریشه در هزاره های کهن ما دارد؟


در بخشهای گذشته گفته شد:

۱- ایران از کی دارای پرچم شد؟ ۲- آیا درفش کاویان فریدونی، که فردوسی از آن می گوید واقعیت دارد، یا افسانه ای بیش نیست؟ ۳- در درازای تاریخ، چه بر سر درفش کاویانی فریدونی آمد؟ ۴- در دوران چیرگی تازیان برایران، چه کسانی پرچم دردست گرفتند؟ ۵- شیر از چه زمانی برروی پرچم آمد؟ ۶- خورشید چرا و چگونه بر روی پرچم آمد؟ ۷- آیا نشان" شیرو خورشید " ریشه در هزاره های کهن ما دارد؟ ۸- کهن ترین نشانی که از " شیروخورشید " بر جای مانده از چه زمانی است و در کجاست؟ ۹- روانشاد احمد کسروی در کجای پژوهش های خود دچار لغزش شد؟ ۱۰- سه رنگ سبز و سپید و سرخ از کی بر روی درفش ایران آمد؟ ۱۱- این سه رنگ هر یک چه معناهایی دارد؟ ۱۲- پرچم ایران، در زمان نادر شاه چه ویژگی داشت؟ ۱۳- شمشیر در چه زمانی و به دستور چه کسی به دست شیر داده شد؟ ۱۴- آغا محمد خان قاجار، چه دگرگونی هایی در پرچم ایران پدید آورد؟ ۱۵- امیر کبیر چه نقشی در طرح ریزی پرچم امروزی ما داشت؟ ۱۶- قانون اساسی مشروطیت در یکسدو چهار سال پیش (۱۰۴) در باره ی پرچم ما چه می گوید؟ ۱۷- چرا اصل پنجم قانون اساسی مشروطیت گنگ و دست و پا شکسته است؟ ۱۸- چگونه آخوندهای آغاز مشروطیت را راضی به" شیر و خورشید " بر روی پرچم ایران کردند؟ ۱۹- آیا گزاردن نقش تاج در بالای خورشید قانونی و درست است؟ ۲۰- در زمان نخست وزیری دکتر اقبال، چه کاری در تفسیراصل پنجم قانون اساسی مشروطیت انجام شد؟

و در این بخش ۹ و بخش پایانی می شنویم ............................

دکتر ناصر انقطاع