Sunday, September 27, 2009

محرومیت یک دانشجوی کرد از تحصیل

یک دانشجوی اهل این شهرستان بنام ادریس کاملا که در دانشگاه ارومیه در رشته مهندسی عمران ترم ششم خود را می خواند در جریان سال تحصیلی جدید و انتخاب واحد برای ترم مهرماه از جانب حراست این دانشگاه احضار شده و از جانب رییس حراست به وی اعلام شده که به جهت همکاری کردن در فراری دادن برادرش لقمان کاملا حق ادامه تحصیل را تا اطلاع ثانوی ندارد
این اولین بار نیست که رژیم به بهانه های گوناگون دانشجویان کرد راازادامه تحصیل بازمیدارد