Monday, September 28, 2009

احکـــــام موج دوم احضار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد

احکـــــام موج دوم احضار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه پست – با آغاز سال تحصیلی دانشگاه های کشور ، احکام موج دوم احضار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد. در ماه گذشته دهها دانشجوی این دانشگاه در کمیته انضباطی با احکام متفاوت و سنگینی محکوم شده اند . دانشجویان چنین موج احضار و احکام را بی سابقه می دانند

در احضارهای دور دوم بمانند مرحله اول “ اخلال در نظم و شکستن اموال عمومی دانشگاه “ قید شده است . دانشجویان چنین اتهاماتی را مردود دانسته و علت چنین برخوردهایی را سیاسی می دانند . با این حال هنوز هیچیک از مقامات دانشگاه و استان در قبال وقایع اخیر اظهار نظر نکرده اند . نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی هم سکوت اختیار کرده اند

اسامی تعدادی از دانشجویان که احکام جدید را دریافت کرده اند بدین شرح است

حشمت الله مطاعی دانشجوی کارشناسی ارشد 2ترم با احتساب سنوات محرومیت از تسهیلات رفاهی و 500هزار تومان جریمه نقدی

مهدی شادرام 2ترم با احتساب سنوات محرومیت از تسهیلات رفاهی و 500هزار تومان جریمه نقدی

مراد تیموری با احتساب سنوات محرومیت از تسهیلات رفاهی و 500هزار تومان جریمه نقدی

رضا صحرایی فر 2ترم با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی

آبتین پگاه 2ترم تعلیق بدون احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی

میلاد غلامی دوترم و محرومیت از تسهیلات رفاهی

محمد جعفری دوترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

سجاد حیاتی یک ترم با احتساب سنوات ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

آرمان میرزایی یک ترم با احتساب سنوات ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

احسان حیاتی دبیر سابق شورای صنفی یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

الهام هاشمی یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

مینا افضلی یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

روناک محمدی یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

پندار علیرضا زاده یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

روشنک امیریان یک ترم و محرومیت از تسهیلات رفاهی

مسعود کاکاآذر یک ترم ومحرومیت از تسهیلات رفاهی

فرشته اربابی یک ترم و محرومیت از تسهیلات رفاهی