Monday, September 28, 2009

کشته شدن چند عضو گروه موسوم به کتائب کردستان

کشته شدن چند عضو گروه موسوم به کتائب کردستان

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: در جریان درگیری های دسته انشعابی از گروه موسوم به کتائب کردستان در سه ماه گذشته حداقل 7 عضو گروه یاد شده کشته و 14 عضو دیگردر سنندج دستگیر شده اند

روز گذشته نیز تعداد دیگر از اعضای گروه یاد شده در محله شریف آباد سنندج با نیروهای امنیتی درگیر شده که در جریان آن گفته میشود 3 نفر از گروه یاد شده کشته و 3 نفر دیگر دستگیر شده اند

شایان ذکر است در جریان تلاش برای دستگیری اعضای گروه مذکور تعدادی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز کشته و زخمی شده اند