Friday, September 25, 2009

تیر خلاص خامنه ای به شقیقه "آشتی"

تیر خلاص خامنه ای به شقیقه "آشتی"
منصور امان

تلاشی دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی به یک نمایش همگانی تبدیل گردیده که روی یک صحنه ی علنی و مُشاهده پذیر برای جامعه ای که آن را به مُبارزه فراخوانده است، اتفاق می اُفتد. پس از جدال بی پرده طرفهای درگیر در مجلس خُبرگان، نهادی که تاکُنون شهرت خود را بیشتر به خاطر خُنثی بودن کسب کرده است، روز گُذشته همین نزاع با شدت و حدتی بیشتر در بارگاه ولی فقیه از سر گرفته شُد
آیت الله خامنه ای در بارعام خود برای اعضای مجلس خُبرگان، در حالی که آشکارا از پُشتیبانی گُماشتگان اش در این نهاد تشریفاتی به وجد آمده بود، به حُجت الاسلام رفسنجانی کنایه زد: "توطیه به فضل الهی شکست خورد و تیر دُشمن به سمت خودش کمانه کرد

اشاره سرکرده باند نظامی – امنیتی به تلاشهای پُشت پرده ای است که رییس مجلس خُبرگان برای طرح نقش بُحران زای او در دستور کار این اُرگان و چاره جویی برای وادار کردن وی به عقب نشینی به عمل آورده است. آقای رفسنجانی در ابتدای نشست خُبرگان از تهیه طرحی "برای بُرون رفت از شرایط فعلی" خبر داده بود اما مجلس مزبور در بیانیه پایانی خود به تایید همه جانبه سیاستهای کُنونی ولی فقیه پرداخت و پیروی خویش از او را اعلام کرد

در جلسه بیعت دوباره مُستخدمان با آمر، آیت الله خامنه ای همچنین رقیب خود را به تسلیم و توبه فراخواند و او را تهدید کرد: "برخی اوقات سُکوت و کنار کشیدن نُخبگان و خواص، کُمک به فتنه است

گُفته های آقای خامنه ای را در حقیقت می توان تیر خلاصی دانست که به شقیقه کوششهای محرمانه ای که برای "آشتی" و "وحدت" در راس "نظام" انجام می گیرد، شلیک شُده است. در روزهای گذشته نام کسانی همچون آیت الله مهدوی کنی و حُجت الاسلام ناطق نوری به عُنوان کسانی که در کنار آقای رفسنجانی مشغول کدخُدا منشی و تنظیم حرارت سیخ و کباب هستند، مطرح گردیده است

در همین حال، یورش آیت الله خامنه ای به رییس مجلس خُبرگان و شورای تشخیص مصلحت از روبرو، نشاندهنده موقعیت رو به تضعیف آقای رفسنجانی در طناب کشی با "رهبر" است. سیاست و راهکارهای بینابینی او در آستانه تبدیل شُدن به فُکاهه قرار گرفته اند زیرا از یک طرف از سوی مُخاطب اصلی، باند ولایت جدی انگاشته نمی شوند و از طرف دیگر، باند مزبور نزدیک به مُطمین است که طرح کُننده آن، هیچ وزنه مُتقابلی را به نشانه پافشاری بر خواست خود روی کفه ترازو نمی گُذارد

حُجت الاسلام "زیرک"، مُناسب ترین فُرصتهای خود را از دست داده و اینک به چیزی بیشتر از اتکا به پُستهای قُدرت مجازی نیاز پیدا کرده است