Saturday, September 12, 2009

خامنه ای در نماز جمعه، کاریکاتور شریرانه ای از خود

خامنه ای در نماز جمعه، کاریکاتور شریرانه ای از خود

منصور امان

به همان اندازه که درس اخلاق مُرشد آدمکُشها و بیماران جنسی در نماز جُمعه به یک شکلک ناقص شبیه است در مُقابل، کف به دهان آوردن و تهدیدهای وی از رو به وخامت گُذاشتن یک ابتلای جدی حکایت می کُند. لُقمه ی سلطنت مُطلقه در گلوی اعلیحضرت بعد- از- این گیر کرده است، به گونه ای که آهنگ اصلی در خُطبه های او را خر خر حنجره به تنگ آمده اش تشکیل می دهد

روز آدینه، آیت الله خامنه ای از همان تریبونی که در 29 خُرداد فرمان کُشتار مُعترضان، اوباشگری خیابانی علیه مردُم کوچه و بازار و شکنجه و تجاوز دستگیر شدُگان را صادر کرده بود، بار دیگر به جامعه ی ایران چنگ و دندان نشان داد

با این وجود، آنکه دیروز رجز خواند و مُشت به سینه کوفت، کاریکاتوری شریرانه از دُزد مُچ گرفته شُده ای است که دو ماه پیش تلاش کرد رد پای خود را با خون و لجن پاک کُند اما خود در آن فُرو رفت. در این فاصله او و همدستانش نه تنها نتوانسته اند مردُم را به خانه و اقتدار را به بارگاه ولایت برگردانند بلکه، جرقه های بُحران اینک به اندرونی و به ریش آنها اُفتاده است

آقای خامنه ای با به نمایش گُذاشتن وحشت خود از حُضور انبوه مُخالفان و مُعترضان به بهانه ی مراسم حُکومتی "روز قُدس"، با زبانی به لُکنت اُفتاده به بی ثمری تلاشهای تبهکارانه خود در فاصله خُرداد تا شهریور برای پاشیدن گرد مرگ و وحشت بر سر جوانان و زنان و مردان کشور اعتراف کرده است. او تنگدست و بی چاره در برابر آنها پدیدار شُده تا اعلام کُند به بُن بست رسیده و محکوم به تکرار آزموده شکست خورده اش است

در این راستا، رهبر جمهوری اسلامی از منبر نماز جُمعه، مُجوز دستگیری و خونریزی صادر کرده و قلاده ی دژخیمانش را برای یورش به مُخالفان برجسته حُکومتی گُشوده است. آقای خامنه ای و شُرکا شیب بُحران را به سمت بالا افزایش داده اند و در هفته ای که آغاز شُده است همه می توانند ببینند که چگونه آنها در کمرکش سرکوب نفس بُریده اند