Saturday, September 12, 2009

خانواده احمد کارگر نجاتی: مرگ فرزندمان یک واقعیت است

خانواده احمد کارگر نجاتی: مرگ فرزندمان یک واقعیت است
خلاصه:
به دنبال جنجال رسانه های خبری جناح راست مبنی بر کشته نشدن فردی به نام احمدکارگر نجاتی که نام وی پیش از این توسط رسانه های اصلاح طلب به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ذکر شده بود، یک منبع نزدیک به کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان وآسیب دیدگان اخیر گفت که در مورد نامبرده نیز "همانند ماجرای ترانه موسوی تلاش می شود حقیقت پنهان شود."
به دنبال جنجال رسانه های خبری جناح راست مبنی بر کشته نشدن فردی به نام احمدکارگر نجاتی که نام وی پیش از این توسط رسانه های اصلاح طلب به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ذکر شده بود، یک منبع نزدیک به کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان وآسیب دیدگان اخیر گفت که در مورد نامبرده نیز "همانند ماجرای ترانه موسوی تلاش می شود حقیقت پنهان شود."
وی درتوضیح مخفی کردن حقیقت درخصوص مرگ یاد شده گفت: "چندروز پیش صدا وسیما یک برنامه ای راه انداخت که در آن گفته می شد احمدنجاتی که گفته شده کشته شده است کشته نشده وکسی را آورده اند که گفت من را به عنوان کشته جا زنده اند. این درحالی است که ممکن است چندین احمدنجاتی وجود داشته باشد. درهمان زمان خانواده احمد کارگر نجاتی با هزارترس ولرز با مهدی کروبی تماس گرفته و گفته اند بچه شان را کشته اند."
این منبع اظهار داشت: " الان وضع ایران چنین است که خانواده پسرش که کشته شده است جرات نمی کند بگوید که پسر من را کشته ای؟ همه را دچار رعب و وحشت کرده اند." طی روزهای گذشته صداوسیما به همراه روزنامه کیهان و سایت هایی همچنان رجانیوز با مصاحبه با فردی به نام احمد نجاتی تلاش کردند اصل کشته شدن یکی از افراد پس از انتخابات را به صورت کلی نادیده بگیرند