Saturday, February 14, 2009

تصاوير آرامگاه یعقوب لیث صفاري سردار نامي ايراني

يعقوب ليث صفار نخستين کسی بود كه زبان پارسی را ۲۰۰سال پس از ورود اعراب به ايران‌، به عنوان زبان رسمی ايران اعلام كرد و پس از آن ديگر کسی حق نداشت در دربار او به زبانی غير از پارسی سخن بگويد

آرامگاه یعقوب لیث اکنون در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی دزفول در روستایی به نام شاه‌آباد دزفول قرار دارد

با سپاس فراوان از ماني اريامند گرامي