Wednesday, February 18, 2009

فيلم مستند فحشا زير چادر


فيلم مستند بنام فحشا زير چادر از دو زن جوان ايراني بنامهاي مينا وفريبا حكايت ميكند كه ازطريق فحشا تامين زندگي كرده و در زير بار مورال واخلاق دوگانه و برخورد نفرت انگيز نسبت به زنان درايران امروزي قراردارند. كارگردان فيلم ناهيد پرشون ميباشد كه فيلمهاي مستند مادرم يك شاهدخت فارس است و درمرحله ي پايان زندگي را نيز تهيه كرده است
مينا و فريبا در يك حياط در يك شهر بزرگ ايران زندگي ميكنند. مينا بيست سال دارد و صيغه مرديست كه با او زندگي ميكند. او تقريبا هر روز بيرون از خانه به پس كوچه ها ميرود تا طعمه اي بدست آرد. او فرزند يكساله اش رادرخانه تنها رهاميكند, زيرا فكر ميكند براي او همانجا امن تراست
فريبا بيست و چهارسال دارد و داراي يك پسر چهارساله ميباشد. او به همسايه ها اعتماد ندارد و پسرك را با خود بر سر كار ميبرد. پسرش ميداند كه چه رخ ميدهد ازينرو نميخواهد با مادر برود- ليکن فريبا با وعده و وعيدهايي چون رفتن به پارك و يا ديدار از مادر بزرگ وي راراضي ساخته و با خود ميبرد
در همان حياط فالبيني بنام حبيب نيز زندگي ميکند. او ميداند که آن زنها چه ميکنند و چگونه پول معيشت را در ميآورند. ليکن سوال اينجاست که اوچه ميخواهد و با زنان چه خواهدکرد؟ او يک مرد داراي افکار و ويژه گي هاي متضاد است که ليکن او براي مينا و فريبا اهميت زياد دارد
فحشا در زير چادر يک فيلم سياسي و افشاگر است که کارگردان آن زير نام ناهيد پرشون انرا ساخته است.اوميگويد
-حياط و خانه هاي مربوط ان نمونه کوچكي از جامعه امروزي ايران است که پراز سوظن ها-اخلاق دوگانه وفقدان مواظبت به انسان ميباشد. بعدازانقلاب ۱۹۷۹اميدهاي زيادي بوجود آمد که دشواريها و مسايل اجتماعي حل خواهند شد و احترام و مواظبت نسبت به شهروندان بعمل خواهد آمد.ليکن چنين نشد. شهروندان در فقر و نيازمندي شديد زندگي ميکنند و دستي وجود ندارد که از آنان حمايت کند
تهيه فيلم خالي از خطر نبود و گروه فيلمبردار مجبور بودند پيوسته محافظيني با خود داشته باشند
با وجود آنكه فحشا در ايران چيز بسيار متداول است ليکن رژيم انکار ميکند.ما هميشه بيم داشتيم که با پاسداران سرنخوريم. چند بار كه مشغول فيلمبرداري در خيابان بوديم آنان ما را کشف کردند. اما موفق شديم به کمک محافظين خود از شرشان رهايي يابيم
ناهيد پرشون اذعان ميدارد علي الرغم آنكه انقلاب ۱۹۷۹بمثابه يک قيام مردمي بر ضد نابرابريهاي اجتماعي و پيگردها آغاز شد ليکن امروز حقوق بشر و آزاديهاي فردي بيشتر از بيست سال پيش در معرض تهديد و خطر قراردارد. بحران اقتصادي سراسر جامعه را فراگرفته است و افراد مجبورند چند جا كار كنند تا خانواده خود را تامين نمايند
وقتي ناهيد بعد از هفده سال به ايران برگشت دچار شوكه شد
بچه هاي ولگرد در خيابانها فحشا و مواد مخدر آن چيزهاي بودند که از هر چيز بيشتر به چشم ميخورند. با وجود مجازاتهاي بسيار سنگين تقريبا سراسر جامعه مواد مخدر وجود دارد. انسان درهمه جا درخيابانها کافه ها رستورانها با آدمهاي نشه وتحت تاثير مواد مخدر بر ميخورد. تعداد زياد از آنان جوانان کم سن وسال اند.با وجود آن همه مجازاتهاي سنگين نهادهاي دولتي کنترل اوضاع را از دست داده اند. شايد هم اين يک عملکرد آگاهانه مسئولان باشد زيرا معتادين منفعل اند و حوصله اعتراض بر ضد نابرابريهاي اجتماعي راندارند. چنين است آن نتيجه گيري که ناهيد پرشون به آن ميرسد
فحشا در زيرچادر در جشنواره فيلم در يوتيبوري به نمايش گذاشته شد و در مارسل ۲۰۰۴جايزه اول رابرد
1/6 - فيلم مستند فحشا زير چادر